Unsere AGB´s

Ogólne warunki handlowe do nabywania licencji do użytku prywatnego firmy Sportograf Digital Solutions GmbH, Süsterfeldstr. 170, 52072 Aachen (zwanej dalej: Sportograf)

Stan na: środa, 18sierpień 2016

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Poniższe ogólne warunki handlowe obowiązują dla wszystkich umów zawartych między Sportograf a użytkownikiem (zwanymi dalej: klientem) dotyczących nabycia i dostawy towarów treści cyfrowych dostarczanych przez sklep internetowy http://www.sportograf.com.

(2) Dla użytkowników komercyjnych obowiązują następujące zasady: Inne warunki zamawiającego nie zobowiązują nas nawet wtedy, gdy ich wyraźnie nie odrzucimy. W razie nabycia licencji na obrazy do wykorzystania komercyjnego prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą. Przekazanie licencji użytkownikom komercyjnych lub do wykorzystania komercyjnego nie odbywa się poprzez naszą ofertę internetową i możliwe jest tylko poprzez specjalną umowę.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Prezentacja produktów w naszej ofercie internetowej nie jest ofertą prawnie wiążącą, lecz stanowi propozycję zamówienia towarów. Wybrane towary lub treści elektroniczne prezentowane są w koszyku zakupów. Użytkownik serwisu przed złożeniem zamówienia ma możliwość poprawy błędnie wprowadzonych danych lub zmiany zamówienia.

(2) Poprzez naciśnięcie przycisku [Kup / dokonaj zamówienia] klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów lub treści elektronicznych znajdujących się w koszyku zakupów. Ofertę można złożyć i przekazać jednak tylko pod warunkiem zaznaczenia opcji akceptacji ogólnych warunków handlowych „Akceptuję warunki handlowe“ zawieranej umowy, a co sie z tym wiąże przejęcia tych warunków w swoim wniosku.

(3) Potwierdzenie zamówienia następuje w momencie przyjęcia zamówienia bezpośrednio po automatycznym wysłaniu wiadomości e‐mail. E‐mail ten potwierdza zawarcie umowy sprzedaży. Jeżeli przy zamówieniu wybrano płatność kartą kredytową, to umowa sprzedaży zawierana jest w momencie obciążenia karty kredytowej, a gdy wybrano płatność systemem PayPal, w momencie potwierdzenia przez klienta polecenia zapłaty dla PayPal.

(4) W trakcie procedury zamawiania klient ma możliwość wyboru dla zawieranej umowy jednego spośród dostępnych języków.

§ 3 Ceny

(1) Ceny podane na stronie produktów zawierają ustawowy podatek VAT i inne części składowe ceny. Jeżeli nie uzgodniono z nami pisemnie innych cen, to obowiązują ceny aktualne w dniu zamówienia.

(2) Aktualne ceny zmieniają się w zależności od wydarzenia. Waluta płatności i cena są ustalane dla każdego wydarzenia oddzielnie. Cennik można znaleźć po kliknięciu na listę wydarzeń na niebieskim tle znajdującą się na prawym brzegu ekranu naszej oferty online (cennik wydarzeń).

§ 4 Dostawa i płatność

(1) Zawsze staramy się zapewnić szybką dostawę zamówionych zdjęć. Czas dostawy jest przy tym zależny od wybranego sposobu płatności i dostawy. Dostępne są następujące sposoby dostawy: po kliknięciu linku z materiałami do pobrania i dostarczenie materiałów na płycie CD lub DVD. W każdym przypadku dostawa następuje przez kliknięcie linku z materiałami do pobrania; dostarczenie na płycie CD/DVD następuje tylko na specjalne życzenie klienta.

(2) W przypadku płatności kartą kredytową lub przez PayPal wysyłka obrazów cyfrowych następuje w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, jednak staramy się realizować dostawy w ciągu 24 godzin. Dostawa po wybraniu płatności z góry jest realizowana w ciągu dwóch dni roboczych po potwierdzeniu wpływu kwoty na nasze konto.

(3) Po wpływie zapłaconej kwoty na konto Sportograf klient otrzymuje pocztą e‐mail link do pobrania zamówionych zdjęć. Link ten jest udostępniany klientowi przez siedem dni. Po pobraniu zamówionych zdjęć link do pobrania zostaje zdezaktywowany. Po nieudanej próbie pobrania na żądanie nastąpi bezpłatna nowa dostawa. W tej sprawie należy zwracać się do info@sportograf.com.

§ 5 Zastrzeżenie własności

Do momentu dokonania pełnej wpłaty towar pozostaje naszą własnością.

§ 6 Koszty wysyłki

(1) Przy dostawie za pomocą linku z materiałami do pobrania nie jest pobierana opłata za wysyłkę (patrz § 3 niniejszych OWH).

(2) W przypadku dostawy na płycie CD/DVD obliczamy ryczałtowe koszty wysyłki. Ryczałtowe koszty wysyłki obejmują koszty wysyłki, materiałów i koszty manipulacyjne; można je znaleźć w cenniku wydarzeń (patrz też § 2 niniejszych OWH).. Klient jest dokładnie informowany o taryfach kosztówwysyłki przed dokonaniem zamówienia. Ponadto taryfy kosztów wysyłki podane są każdorazowo w cenniku dla danego wydarzenia.

§ 7 Konto klienta

(1) Naszym klientom udostępniamy konto klienta, w którym może on przejrzeć dotychczasowe zamówienia.

(2) Dostęp do swojego konta klient uzyskuje albo poprzez wprowadzenie numeru zamówienia w połączeniu z adresem e‐mail lub nazwiskiem klienta lub poprzez funkcję

„Facebook Connect“.

§ 8 Gwarancja

Staramy się zawsze tworzyć profesjonalne i ostre obrazy. W razie uzasadnionych reklamacji obowiązują przepisy prawa. Wykorzystywanie obrazów przerobionych lub zmienionych przez klienta jest wykluczone.

§ 9 Ochrona danych

(1) Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji Państwa zamówień. Przekazanie tych danych firmie wysyłkowej, której powierzono dostawę, następuje w zakresie koniecznym do realizacji dostawy. W zakresie płatności Państwa dane mogą być ewentualnie przekazywane naszemu bankowi.

(2) Regularnie przesyłamy Państwu starannie dobrane oferty podobnych usług (np. informacje dotyczące imprez, rabaty) z naszej oferty pocztą e‐mail.Klient ma możliwość rezygnacji z udostępniania swojego adresu e‐mail do celów reklamowych.

§ 10 Prawa do obrazów

(1) Bezpłatne obrazy podglądowe nie obejmują prawa do ich wykorzystania. Wyjątkiem jest wykorzystywanie w projektach pod kątem zakupu obrazu.

(2) Prawa do obrazów sprzedawanych przez Sportograf pozostają w firmie Sportograf. Celem niniejszych postanowień licencyjnych jest zapewnienie uczciwych warunków dla klientów oraz autora obrazów/fotografa. Poprzez zakup klientowi przyznawane są następujące prawa do wykorzystania:

- Sportograf przyznaje klientowi niewyłączne, nienadające się do podlicencjonowania i niecedowalne prawo do prywatnego wykorzystania nabytego obrazu.

- Zabrania się dalszej sprzedaży treści cyfrowych.

- Modyfikacje materiału zdjęciowego przez Foto‐Composing, montaż lub przy pomocy narzędzi elektronicznych w celu utworzenia nowego materiału chronionego prawem autorskim są bez uprzedniej zgody pisemnej autora lub osoby upoważnionej dozwolone tylko w ramach § 24 niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Materiałów graficznych nie wolno również odrysowywać, fotografować jako kopie do odtworzenia ani w żaden inny sposób wykorzystywać w formie motywu.

- Wykorzystywanie materiałów graficznych w związku z treściami nielegalnymi, nieprzyzwoitymi i nieobyczajnymi jest zabronione, podobnie jak zniekształcające zmiany lub obrabianie obrazów.

§ 11 Informacja o prawach autorskich

(1) Klient uznaje, że dostarczany materiał zdjęciowy od firmy Sportograf jest materiałem chronionym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

(2) Wszelkie wykorzystanie, odtwarzanie lub przekazywanie materiałów graficznych jest dozwolone tylko pod warunkiem zamieszczenia wymaganych informacji o prawach autorskich. W razie braku innych uzgodnień nazwisko autora/autorki obrazu należy umieszczać w formie pisemnej bezpośrednio pod odtworzeniem/drukiem. Jeśli nazwisko fotografa nie jest znane, można zastosować „© sportograf”. W żadnym wypadku nie wolno jednak celowo lub przez zaniedbanie wywoływać wrażenia, że używanie licencjonowanego obrazu firmy Sportograf jest wolne od praw.

§ 12 Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać do firmy Sportograf Digital Solutions GmbH, Süsterfeldstr. 170, 52072 Aachen, info@sportograf.com, jednoznaczne oświadczenie (np. pocztą,

link

faksem lub pocztą e‐mail) o odstąpieniu od tej umowy. Klient może wykorzystać nasz wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest konieczne. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przesłać przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli klient odstąpi od niniejszej umowy, to mamy obowiązek niezwłocznego zwrotu wszystkich płatności,jakie otrzymaliśmy od klienta, włącznie z kosztami dostawy (z wyłączeniem kosztów dodatkowych, powstałych przez wybór innego sposobu dostawy aniżeli oferowana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa) najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas oświadczenie o odstąpieniu klienta o niniejszej umowy. Zwrot płatności zrealizowany zostanie za pomocą tych samych środków płatniczych, które zastosowano w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie uzgodniono z klientem inną formę zwrotu, w żadnym wypadku jednak za zwrot nie zostaną pobrane opłaty.

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy na dostawę treści cyfrowych nie znajdujących się na fizycznym nośniku danych wygasa także wtedy, gdy rozpoczęliśmy realizację umowy, jeżeli klient:

1. udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy i

2. potwierdził znajomość faktu, że jego zgoda na rozpoczęcie realizacji umowy skutkuje wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

(1) Dla umowy obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, także w przypadku dostawy zagranicznej, o ile odnośne regulacje prawne w kraju pobytu klienta nie są dla niego korzystniejsze.

(2) Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy klientowi dane zamówienia oraz nasze ogólne warunki handlowe pocztą e‐mail. Ogólne warunki handlowe można przejrzeć i pobrać w każdej chwili na stronie internetowej.

(3) Na podstawie zarządzenia (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Komisja Europejska udostępnia na stronie http://ec.europa.eu/odr platformę do internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Użytkownicy mają możliwość użycia tej platformy do rozstrzygania sporów związanych z naszą ofertą online.

(4) Jeżeli jedno lub wiele postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych lub ustaleń między stronami w ramach innych umów utraciłyby ważność, to ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

*****